Betingelser og vilkår

1 Definisjoner og fortolkning

Lisensavtale er den avtale som inngås mellom Kikora  og den som velger å ta tjenesten i bruk. Avtalen kan være et signert dokument formidlet pr. e- post, fax eller brev. Avtalen kan også være et tilbud på e-post som bekreftes eller et innsendt bestillingsskjema som er bekreftet av Kikora.

Tjenesten utgjør enten deler av eller hele programmet gitt under domenet mediumturquoise-badger-665449.hostingersite.com og kikora.com, spesifisert og begrenset med (1) Antall brukere, (2) Innholdsmoduler og (3) Tilleggstjenester angitt i denne lisensavtalen.

Lisens betyr retten til å bruke tjenestene via Internett og i et webgrensesnitt. Lisenstaker er kunde/skole/skoleeier som har fått retten til bruk av tjenestene. Lisensgiver betyr den juridiske enhet som har retten til å videreselge tjenestene i denne avtalen.

Ett skoleår defineres som perioden 1. august til og med 31. juli påfølgende år. Ett skoleår varer i 12 måneder og inkluderer to Terminer. Termin 1 varer fra 1. august til 31. desember. Termin 2 varer fra 1. januar til 31. juli. Et kalenderår defineres som perioden 1. januar til og med 31. desember.

Med mindre annet er beskrevet i avtalen, varer én lisensperiode over en periode på to (2) påfølgende terminer.

2 Ikrafttredelse

Lisensavtalen trer i kraft når den er signert eller godtatt av både lisensgiver og lisenstaker pr. fax, e-post eller brev eller annen skriftlig bekreftelse. Lisensen skal være gyldig så lenge lisensavgift er betalt i henhold til avtalen. Lisensgiver er forpliktet til å tilby tjenesten for den forhåndsbetalte perioden. Lisensgiver har rett til å endre innholdet i denne lisensavtalen når som helst. Lisenstaker vil da bli gitt varsel om dette på e-post.

3 Lisensen

Lisenstaker gis en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til tjenesten. Lisensgiver kan endre innholdet i tjenesten uten forvarsel. Lisensgiveren kan endre funksjonalitet i tjenesten i nye versjoner. Innholdet i tjenesten kan også endres, dersom Kikoras avtale med tredje parts innholds- eller tjenesteleverandør endres.

4 Lisenstakers rettigheter og plikter

Ved inngåelsen av lisensavtalen får lisenstaker retten til bruk av tjenesten Kikora med det innholdet og de tilleggstjenestene for det antall brukere som er spesifisert i lisensavtalen eller bestillingen. Lisenstaker må sørge for at det antallet brukere som er bestilt ikke overskrides (overbruk). Dersom antall aktive brukere over en periode på én termin eller mer er vesentlig høyere enn det som er bestilt eller som står i lisensavtalen, kan lisensgiver sende varsel pr. e-post om overbruket. Det skal i varselet gis rimelig frist til å rette opp forholdet, enten ved å justere bruken eller ved å justere lisensavtalen. Dersom lisenstaker ikke har gjennomført tiltak for å få bruken til å samsvare med lisensavtalen innen fristen, kan lisensgiver etterfakturere overbruken iht. til lisensgivers listepriser slik de fremkommer på lisensgivers nettsider.

5 Lisensgivers rettigheter og plikter

Lisensgiver skal sørge for at tjenesten gjøres tilgjengelig og betjenes tidsriktig enten gjennom en egen web-tjener eller gjennom samarbeidspartnere. Lisensgiver forplikter seg til ikke å gi uvedkommende opplysninger om lisenstaker som lisensgiver mottar i forbindelse med denne avtale.

6 Ansvarsbegrensning

Lisensgivers ansvar og lisenstakers eneste og eksklusive rettsmiddel for erstatning for krav av noe slag som følge av eller relatert til denne lisensavtalen skal ikke være større enn selve honorarer for tjenesten umiddelbart tolv (12) måneder forut for innlevering av kravet. Under ingen omstendigheter vil lisensgiver være ansvarlig overfor lisenstaker eller noen tredjepart for noen følgeskader, spesielle, indirekte, tilfeldige eller straffende skader av noe slag.

Unntak for dette er lisensgivers erstatningsansvar som følge av straffbar overtredelse av EUs forordning om personvern av 27-04-2016 (General Data Protection Regulation)

7 Tredjepart

Lisensgiver er ikke ansvarlig for støtte, tilpasning eller utvikling utført av tredjeparts leverandører. Lisensgiveren er ikke ansvarlig for forpliktelse inngått av en tredjepart som kan utgjøre et hinder for utførelsen av denne avtalen. Lisenstaker har ansvaret for å sette tredjeparts tilgang begrensninger for sine brukere.

8 Avtalebrudd

Dersom lisenstaker ikke oppfyller noen av bestemmelsene i denne lisensavtalen, kan lisensgiveren avbryte denne lisensavtalen med umiddelbar virkning. Utelatt betaling vil i alle tilfeller bli sett på som et brudd på denne lisensavtalen og vil resultere i en umiddelbar kansellering av lisensen.

9 Force Majeure

Så fremt gjennomføringen av denne lisensavtalen er delvis eller helt forhindret, eller er hindret i vesentlig grad av forhold utenfor partenes kontroll, skal partenes plikter suspenderes i den utstrekning forholdene er relevant, og for en slik periode som forholdene fortsetter. Disse forholdene inkluderer, men er ikke begrenset til, streik og lockout, og hver betingelse at norsk rett skulle vurder force majeure eller som er utenfor kontroll av partene. Imidlertid kan hver av partene si opp denne lisensavtalen dersom saken av force majeure gjør det særlig byrdefullt å opprettholde avtalen.

10 Bundet avtaleperiode og fornyelse

Bundet varighet for denne lisensavtalen er for den perioden avtalen opprinnelig er inngått for. Avtalen fornyes deretter automatisk for en ny periode av gangen, enten et skoleår eller kalenderår, avhengig av hvilken periode avtalen opprinnelig var inngått for. Lisenstaker og/eller lisensgiver kan si opp eller endre lisensavtalen med tre måneders skriftlig varsel før starten av en ny periode.

11 Fakturering og oppsigelse

Lisenstaker vil bli fakturert ved kontraktinngåelse og ved start av hver avtaleperiode så lenge avtalen er gjeldende. Prisene kan bli justert per 01. februar hvert år. Hvis en prisjustering ikke er gjort på denne datoen, beholder lisensgiver retten til å justere beløpet for flere perioder på et senere tidspunkt. Lisensgiveren har rett til å endre prisene ved å gi tre (3) måneders varsel. Varselet kan være pr. e-post eller på lisensgivers nettsider. Forfall på fakturaer er 15 dager etter fakturadato, dersom ikke annet er angitt på fakturaen. Ved forsinket betaling vil lisensgiver beregne forsinkelsesrenter i henhold til gjeldende lov. Faktura pr. e-post eller annen elektronisk faktura er gebyrfri. Faktura på papir vil ha et fakturagebyr på kr. 60,-

12 Tvister og gjeldende lov

Eventuelle konflikter skal være underlagt domstolene i Oslo, og norsk lov.